Exki

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

EXKi Fridge – vs 1/7/2021

INLEIDING

 1. Higo is een bedrijf dat de Gebruikers van zijn Applicatie een Aangesloten Koelkasten ('smart fridges') diensten aanbiedt waarmee ze, met name op hun werkplek, producten uit het gamma van EXKi (met of zonder vermelding van het merk “EXKi”) kunnen kopen.

 1. De Applicatie is een IT-platform waarop aankopen kunnen worden gedaan met de Betaalmiddel die de Gebruiker heeft opgegeven. De Applicatie wordt door Higo beheerd en bewerkt.

 1. Deze Algemene Voorwaarden beheersen de relatie tussen Higo en de Gebruiker, inclusief de registratie op de Applicatie, het gebruik ervan en de aankopen die via de Applicatie worden gedaan.

 1. Definities en interpretatie

  1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen met een hoofdletter de betekenis die eraan wordt gegeven in dit artikel 1.1.:

Applicatie

:

De webapplicatie (inclusief de mobiele versie) beheerd/bewerkt door Higo en uitgebaat onder de handelsnaam 'EXKi Fridge', toegankelijk op www.fridge.exki.com of via de gelijknamige mobiele app beschikbaar op App Store, Google Apps.

Artikel

:

Een bepaling van huidige Algemene Voorwaarden.

Koelkast(en)

:

De aangesloten koelkast(en) waarin Higo Producten te koop aanbiedt aan de Gebruiker.

Gebruikersaccount

:

De account van de Gebruiker waarmee hij toegang heeft tot de Gebruikerszone via zijn Gebruikers-ID en Wachtwoord.

Algemene Voorwaarden

:

Deze algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden.

Gebruikerszone

De omgeving van de Applicatie die enkel toegankelijk is voor de Gebruiker via zijn Gebruikersaccount.

Higo

:

Higo NV, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0764.479.170, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel te Marsveldplein 2, 1050 Brussel.

Gebruikers-ID

:

Het privé of professioneel e-mailadres van de Gebruiker dat hij heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn Gebruikersaccount.

Identificatiemiddel

:

Het door de Gebruiker opgegeven identificatiemiddel waarmee hij de Koelkast(en) kan gebruiken en Producten kan kopen. Het standaard Identificatiemiddel is een QR-code die wordt aangemaakt in de Gebruikerszone. De Gebruiker kan echter als Identificatiemiddel de Betaalmethode kiezen die hij heeft opgegeven in zijn Gebruikersaccount of (indien technisch mogelijk en mits toestemming van de betrokken uitgever) een kaart die toegang geeft tot de lokalen waar de Koelkast(en) staan.

Wachtwoord

:

Het wachtwoord dat bij de Gebruikers-ID hoort en waarmee toegang kan worden verkregen tot de Gebruikerszone.

Betaalmiddel

:

De betaalmiddel die door Higo wordt aanvaard en die de Gebruiker heeft opgegeven in de Applicatie. [Tot de aanvaarde betaalmethodes behoren de standaard debet- en kredietkaarten op de markt (Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa) en elektronische maaltijdcheques, voor zover de uitgever met Higo een ad hoc-overeenkomst heeft gesloten.]

Storing

:

Elke vorm van defect of deactivering van een Koelkast.

Partij(en)

:

Individueel of gezamenlijk, de Gebruiker en/of Higo.

Product(en)

:

Elk product dat te koop wordt aangeboden in een Koelkast waartoe de Gebruiker toegang heeft.

Gebruiker

:

Iedere persoon die een Gebruikersaccount heeft aangemaakt in de Applicatie.

  1. In deze Algemene Voorwaarden geldt het volgende:

   1. Elk gebruik van het meervoud omvat ook het enkelvoud en omgekeerd.

   1. Elk gebruik van mannelijke verwijswoorden omvat ook het vrouwelijke equivalent en omgekeerd.

   1. De titel van de Artikelen dient om het lezen te vergemakkelijken en heeft geen enkele invloed op de interpretatie van de bepalingen die erin voorkomen.

   1. Elke verplichting die wordt uitgedrukt als een verbod of een verbintenis om niet, omvat ook de verbintenis om de verboden handelingen niet door een derde te laten verrichten.

   1. Termen als 'zoals', 'waaronder', 'met name' of soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om enkele niet-limitatieve voorbeelden te geven.

 1. Toepassingsgebied

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang, de registratie en elke andere manier waarop de Gebruiker de Applicatie gebruikt. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke verkoop van Producten tussen de Partijen.

  1. De Algemene Voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de Gebruiker en Higo. Het aanmaken van een Gebruikersaccount vereist en houdt de instemming in zonder voorbehoud van de Gebruiker met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden dienen in hun geheel door de Gebruiker aanvaard te worden.

 1. Duur - opzegging - opschorting

  1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zolang de Gebruiker de Applicatie gebruikt, dus zolang hij over een Gebruikersaccount beschikt.

  1. De Gebruiker is niet verplicht de Applicatie te gebruiken of Producten te kopen. Hij kan zijn Gebruikersaccount te allen tijde opzeggen.

  1. Higo is gerechtigd de Gebruikersaccount te allen tijde - zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch kennisgeving of schadevergoeding - geheel of gedeeltelijk op te zeggen of op te schorten voor een periode die Higo zelf bepaalt wanneer een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden of een frauduleus gebruik van de Gebruikersaccount of Applicatie wordt vermoed of vastgesteld.

  1. Higo heeft het recht de exploitatie van de Applicatie te allen tijde stop te zetten en als gevolg daarvan eender welke Gebruikersaccount op te zeggen.

  1. In de gevallen van opzegging zoals bedoeld in de Artikelen 3.2., 3.3. of 3.4. hierboven, wordt de relatie tussen Higo en de Gebruiker beëindigd onverminderd de bepalingen van de Algemene Voorwaarden die, vanwege hun aard, een post-contractuele werking hebben (zoals met name de Artikelen 9., 10., 12. en 16.).

  1. In geval van opschorting van de Gebruikersaccount zoals bedoeld in Artikel 3.3. hierboven, wordt de relatie niet beëindigd, maar worden alle verplichtingen van Higo uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden opgeschort in de mate en voor de duur bepaald door Higo.

 1. Applicatie

  1. De Applicatie is toegankelijk en/of kan, in de mobiele versie, worden gedownload op meeste moderne computers en/of mobiele toestellen met internettoegang en een verspreid besturingssysteem, zoals [Windows, MacOS, iOS of Android]. Higo biedt echter geen enkele garantie op compatibiliteit van de Applicatie met een bepaald besturingssysteem en/of toestel. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich van die compatibiliteit te verzekeren en Higo aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige overenigbaarheden.

  1. Behoudens de aankoop van Producten zijn de toegang tot en het gebruik van de Applicatie gratis. Het is echter de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de kosten te dragen van de internettoegang om de Applicatie te kunnen gebruiken. De Gebruiker is aldus onde rmeer als enige verantwoordelijk om een (mobiel) internetabonnement af te sluiten om de Applicatie te kunnen gebruiken.

  1. Higo is de enige eigenaar van de Applicatie en heeft het recht om daarin alle wijzigingen of updates aan te brengen die het wenselijk of noodzakelijk acht. Higo behoudt zich het recht voor geen ondersteuning meer te bieden of geen toegang meer te verlenen tot verouderde versies van de Applicatie. De toepassing van dit Artikel 4.3. kan geen aanleiding geven tot enige klacht of vordering vanwege de Gebruiker, noch tot enige aansprakelijkheid van Higo jegens wie dan ook.

  1. Behoudens de bepalingen in dit Artikel 4. en behoudens periodiek onderhoud, zal Higo zich inspannen om de Applicatie functioneel en toegankelijk te houden. Higo kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de toegang tot de Applicatie die te wijten zijn aan handelingen of nalatigheden vanwege een derde (waaronder met name internetproviders, aanbieders van betaaldiensten, enz.) en/of de Gebruiker.

  1. De Gebruiker mag de Applicatie uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Het is verboden de Applicatie te gebruiken voor commerciële doeleinden en, in het bijzonder, om Producten die via de Applicatie zijn gekocht door te verkopen.

 1. Gebruikersaccount - wachtwoord - gebruikers-ID

  1. Om toegang te krijgen tot de functies van de Applicatie, moet de Gebruiker een Gebruikersaccount aanmaken. Hij dient daartoe de volgende informatie te verstrekken:

   1. Zijn naam, voornaam, en desgevallend functie;

   1. Zijn geboortedatum (alleen personen ouder dan 18 jaar mogen een Gebruikersaccount aanmaken);

   1. Een Gebruikers-ID, namelijk een e-mailadres (persoonlijk of professioneel) dat enkel door de Gebruiker wordt gebruikt. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om de aanmaak van de Gebruikers-ID te valideren;

   1. Een Wachtwoord;

   1. Een Betaalmiddel die door de Applicatie wordt aanvaard;

   1. Een Identificatiemiddel dat door de Applicatie wordt aanvaard;

   1. Zijn aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.

  1. De Gebruiker is verantwoordelijk en staat erin voor de juistheid van de informatie die hij aan Higo verstrekt overeenkomstig de Artikelen 5.1.1. tot 5.1.7 hierboven. De Gebruiker kan zijn Wachtwoord, Betaalmiddel en/of Identificatiemiddel wijzigen via het optiemenu in de Gebruikerszone.

  1. Zodra de Gebruikersaccount is aangemaakt en, in voorkomend geval, gevalideerd, mag de Gebruiker geen accounts aanmaken voor rekening van een derde zonder de toestemming van Higo.

  1. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn Gebruikersaccount, zijn Gebruikers-ID, zijn Wachtwoord en de IT-middelen (zowel software als hardware, met inbegrip van de veiligheid van zijn internetverbinding) die hij gebruikt om toegang te krijgen. De Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en mag enkel door de Gebruiker worden gebruikt. De Gebruiker is in ieder geval als enige verantwoordelijk voor de activiteit die vanuit zijn Gebruikersaccount gebeurt. Een vermeende hacking of ongeoorloofde toegang kan slechts worden ingeroepen tegen Higo nadat de Gebruiker aan Higo hierover kennisgeving heeft verstuurd.

 1. Gebruikerszone

  1. Via zijn Gebruikersaccount heeft de Gebruiker toegang tot zijn Gebruikerszone. Daar kan hij nagaan welke Producten hij in het verleden heeft gekocht, samen met de hem bestemde ontvangstbewijzen opgesteld door Higo, en kan hij zijn Wachtwoord, Betaalmiddel of Identificatiemiddel wijzigen.

  1. De Gebruikerszone bevat ook de prijzen, details, ingrediënten en (niet-contractuele) foto's van de Producten. De Gebruiker dient de ingrediënten van elk Product dat hij wil kopen vóór hun aankoop te controleren, met name op de aanwezigheid van allergenen of voedingsmiddelen die niet zijn aangepast aan zijn eventuele dieet of voedingspatroon. Higo zal in dit verband geen enkele vordering of klacht aanvaarden.

 1. Aankoop van producten

  1. Via het Identificatiemiddel kan de Gebruiker Producten kopen in de Koelkast(en) die hij ter beschikking heeft. De Gebruiker moet de Koelkast(en) als goede huisvader en conform de vermelde gebruiksinstructies gebruiken. Als hij de gebruiksinstructies niet correct opvolgt is de Gebruiker verantwoordelijk voor eventuele schade aan de Koelkast(en).

  2. Houd er rekening mee dat uw creditcard direct wordt belast op het moment van transactie.

  1. De prijs van de Producten is de prijs die op het ogenblik van de aankoop in de Gebruikerszone wordt weergegeven. De prijzen die in de Applicatie worden vermeld zijn de totale prijs van de Producten, inclusief alle belastingen en kosten.

  1. De prijs van de Producten moet contant betaald worden vóór de levering. De Betaalmiddel zal worden gedebiteerd vóór de Koelkast wordt geopend. De Gebruiker aanvaardt dat hiervoor een beroep wordt gedaan op derden die elektronische betaaldiensten aanbieden. Bij een ontoereikend saldo of wanneer om eender welke reden niet kan worden betaald, zal de Gebruiker het gewenste Product niet kunnen afnemen.

  1. Voor elke aankoop van de Gebruiker genereert Higo per e-mail een elektronisch ontvangstbewijs dat eveneens kan worden geraadpleegd en gedownload in de Gebruikerszone.

  1. De Gebruiker erkent dat hij geen herroepingsrecht kan uitoefenen in de zin van artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht voor de aankoop van Producten, wanneer die aankoop bestaat uit de levering van artikelen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid in de zin van artikel VI.53, 4° van het Wetboek van economisch recht.

  1. Higo zet zich in om het volledige assortiment van Producten permanent te kunnen aanbieden, welke assortiment wijzigen. Bij uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van een of meer Producten, of in geval van een storing in een of meer Koelkasten, kan Higo echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

  1. Elke klacht over de kwaliteit van de Producten moet gericht worden aan Higo, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9. en dit binnen de 48 uur na de aankoop van het Product en met vermelding van de volgende informatie:

   1. De Gebruikers-ID van de Gebruiker;

   1. De plaats en het tijdstip (bij benadering) waarop het Product werd aangekocht;

   1. Een afbeelding van het etiket op het Product;

   1. Een nauwkeurige beschrijving van de redenen waarom de Gebruiker een klacht indient.

 1. Voedselveiligheid

  1. Higo doet alles om ervoor te zorgen dat de Producten worden opgeslagen, vervoerd en verkocht in overeenstemming met alle toepasselijke voedselveiligheidsnormen.

  1. In principe ziet Higo erop toe dat de Koelkasten enkel Producten bevatten waarvan de uiterste consumptiedatum niet is overschreden. Indien de uiterste consumptiedatum van een Product dat de Gebruiker heeft gekocht, toch is overschreden:

   1. Zal de Koelkast een geluidssignaal geven om de Gebruiker hiervan te informeren;

   1. Zal de Gebruiker via de Applicatie en per e-mail worden gewaarschuwd dat hij een Product heeft gekocht waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken en zal hij worden gevraagd het niet te consumeren;

   1. Zal de Gebruiker voor zijn aankoop worden vergoed;

   1. Zal de Gebruiker het betreffende Product niet consumeren.

  1. Indien door een storing aan de Koelkast een risico ontstaat voor de voedselveiligheid, behoudt Higo zich het recht voor de betrokken Koelkast buiten werking te stellen totdat alle aangetroffen Producten erin zijn vervangen.

 1. Contact

  1. Alle kennisgevingen die vereist zijn krachtens deze Algemene Voorwaarden en alle klachten moeten schriftelijk gericht worden aan:

   1. Higo, per post op het adres vermeld in Artikel 1.1. of per e-mail naar fridge@exki.com.

   1. de Gebruiker, naar het e-mailadres dat eveneens de Gebruikers-ID vormt.

  1. Higo zal alles in het werk stellen om klachten van de Gebruiker binnen de 48 uur na ontvangst te behandelen.

  1. Er is een telefoonlijn, uitsluitend voor technische ondersteuning beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u op +33 427502590. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de communicatie met de dienst voor technische ondersteuning.

 1. Aansprakelijkheid

  1. Alle verbintenissen van Higo zijn middelenverbintenissen.

  1. Behalve wanneer er sprake is van fraude, opzettelijke fouten, dwingende wetgeving of behorende tot de openbare orde, is de aansprakelijkheid van Higo ten opzichte van de Gebruiker beperkt tot het volgende:

   1. Voor onderbrekingen in de toegang tot de Applicatie die uitsluitend door Higo zijn veroorzaakt, zal Higo een commercieel redelijke inspanning leveren om de toegang te herstellen. Elke andere vorm van vergoeding in natura of equivalente compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten;

   1. Wat de verkoop van Producten betreft, is de aansprakelijkheid van Higo beperkt tot de wettelijke garantie van conformiteit van de Producten zoals bepaald in de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, namelijk de vervanging of terugbetaling van het betrokken Product.

 1. overmacht

Geen van de Partijen is aansprakelijk voor de gevolgen van een inbreuk op de Algemene Voorwaarden (anders dan een verplichting tot betaling) als die inbreuk te wijten is aan overmacht. Worden onder andere als overmacht beschouwd: natuurrampen, oorlog, revolutie, bevel van hogerhand, epidemieën of pandemieën, een tijdelijke of definitieve beperking van de toegang tot bepaalde lokalen, stroom- of internetstoringen en, in het algemeen, elke gebeurtenis die redelijkerwijs niet te voorzien is en buiten de macht van de getroffen Partij valt.

 1. Persoonsgegevens

  1. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat Higo zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en de verbetering van de Applicatie en de geleverde goederen en diensten, alsook conform de privacy policy van Higo, die beschikbaar is op www.fridge.exki.com/nl/prive-leven of rechtstreeks op de Applicatie.

  1. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt conform de geldende wetgeving (waaronder de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Gebruiker kan alle rechten die hem krachtens die wetgeving worden toegekend, uitoefenen via een eenvoudige kennisgeving aan Higo.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Voor zolang zijn Gebruikersaccount actief is, verwerft de Gebruiker een gratis gebruikslicentie voor de Applicatie, binnen de grenzen en voor het gebruik dat in de Algemene Voorwaarden wordt toegestaan.

  1. Higo blijft de enige eigenaar van de Applicatie en verleent geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Applicatie, het merk EXKi en de bijhorende merkkenmerken. De Gebruiker moet zich dan ook onthouden van elke toe-eigening, wijziging of verandering van die elementen.

 1. Consumentenbescherming

Aangezien de Applicatie gratis aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld en de Gebruikersaccount te allen tijde kan worden opgezegd, erkent de Gebruiker dat hij over een permanent en gratis herroepingsrecht beschikt voor het gebruik van de Applicatie, in de zin van artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht.

 1. Varia

  1. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door Higo. In dat geval zal de Gebruiker van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht. Higo behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Applicatie door de Gebruiker afhankelijk te maken van zijn uitdrukkelijke aanvaarding van de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden.

  1. De Algemene Voorwaarden zijn deelbaar. De gehele of gedeeltelijke nietigheid van een clausule of eender welke andere belemmering van de toepassing ervan, leidt niet tot de nietigheid van de Algemene Voorwaarden in hun geheel.

  1. De Gebruikersaccount is persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Higo heeft het recht zijn contractuele positie over te dragen aan een andere onderneming van de groep EXKi via een eenvoudige kennisgeving aan de Gebruiker.

  1. De Algemene Voorwaarden bevatten de integrale overeenkomst tussen de Partijen, met uitsluiting van elke andere verbintenis, verklaring, enz.

  1. De Partijen komen overeen dat de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden door de Gebruiker via zijn Gebruikers-ID en Wachtwoord volstaan om de Gebruiker te identificeren. De elektronische aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in de Gebruikerszone zal dus worden beschouwd als een elektronische handtekening in de zin van artikel 8.1 3° van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

 1. Toepasselijk recht - bevoegde rechtsgebieden

  1. De relatie tussen de Partijen en de Algemene Voorwaarden zijn, in al hun aspecten, uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

  1. Elk geschil met betrekking tot het Contract (inclusief elk geschil betreffende de precontractuele fase of elke andere buitencontractuele verplichting met betrekking tot het Contract) mag uitsluitend behandeld worden door de rechtbanken van het arrondissement Brussel. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat Higo enkel kan worden gedagvaard voor de Franstalige rechtbanken van het arrondissement Brusseln echter zonder afbreuk van de toepasselijke wettelijke bepalingen in het geval dat de Gebruiker en consument is.